За нас

В детската градина се предлага широка образователна програма, включваща: български език, математика, природа и общество, музика, изкуства и др. Наред с това, децата се занимават допълнително с редица дейности

Екип


Директор

В детската градина се предлага широка образователна програма, включваща: български език и литература, математика, околен свят, музика, конструиране и технологии, изобразителни изкуства, физическа култура, плуване. Наред с това, децата се занимават с допълнителни педагогически дейности, съобразно наклонностите и възрастта на детето, по желание и избор на родителите: народни танци, футбол, спортни танци, изучаване на английски език и др.
В края на учебния период се провеждат открити уроци пред родителите.
Усилията на екипа са насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия за възпитание и обучение на децата. Цялостният процес е подчинен на основната ни цел: формиране на детска личност, притежаваща знания, умения, навици, самочувствие, социално поведение и самобитност. Децата излизат от детската градина мотивирани и добре подготвени за училище.

20 април

Водата като ценност

Вижте видеото тук: „Водата като ценност“

Read Article

 

//

− Harry Simons