Документи

Стратегия за развитие на детската градина

План за действие – стратегия

Програмна система за периода 2020-2022 година

Правилник за безопасни условия, обучение и труд

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

План за работата на етичната комисия за 2021-2022 година

Промяна такси

Извънреден инструктаж

Декларация за информирано съгласие на родител

Алгоритъм за действие при съмнение или случай на Covid в детската градина

План за действие при Covid-19

Годишен комплексен план за учебната 2021-2022 година

Правилник за дейността на ДГ  

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2021-2022 година

Организация на деня за учебната 2021-2022 година

Седмично разписание за учебната 2021-2022 година по възрастови групи

План за работата на Педагогическия съвет за учебната 2021-2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности

План на Комисията по превенция и закрила на деца в риск от насилие или жертва на насилие за 2021-2022 година

Правила за превенция на тормоза и насилието.

План за действие при подаден или получен сигнал за дете в риск от насилие

Модел за работа със семействата

План на комисията по БДП