Правилник за дейността

А Н Е К С

към чл.7 от Правилник за дейността на ДГ „Пролет“ – Русе

От 01.01.2017 г. влезе в сила изменение на Наредба 16 в частта си ТАКСИ И ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ.
Всеки месец до 30 число учителите по групи са длъжни да представят списък с отсъствията на децата, като се съобразят с легендата и използват следният код:
присъствие – код 1
отсъствие по болест – код 2
карантина – код 3
отсъствие по домашни причини – код 4
отпуск / до 30 дни годишно/ – код 5
служебен отпуск – код 6
неизвинено отсъствие – код 7
Всички документи представени от детето : медицински,лични и други за извиняване на отсъствията се съхраняват от учителите по групи. В края на учебната година ще се предават срещу подпис на ЗАС.
Учителите по групи са длъжни да запознаят срещу подпис родителите на децата с видовете отсъствия и промените на Наредба 16 за плащане на таксите.
Чл. 27. (1). За ползване на целодневни детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
1. Месечна такса в следните размери:
1.1. При посещаемост за съответния месец над 50 на сто – 10,00 лв.
1.2. При посещаемост за съответния месец под 50 на сто – 20,00 лв. При отсъствия по уважителни причини /заболяване/, медицинска бележка, с изписан номер на амбулаторен лист, се представя до 3 работни дни от началото на заболяването и се заплаща месечна такса по т.1.1.
1.3. (нов с Решение № 268/12.07.2012г.) За извършване на водно-закалителни процедури в лечебно-профилактичен комплекс в детските ясли родителите на децата заплащат допълнителна месечна такса в размер на 10.00 лева.
1.4. При отсъствие от детското заведение на деца до 5 годишна възраст за повече от 30 календарни дни през периода от 01.06.-14.09, се заплаща само месечна такса в размер на 10,00 лв.
2. Такса в размер на 2,50 лв. за всеки присъствен ден.
(3) За ползване на полудневни детски градини, полудневни групи към детски градини и училища и в случаите на почасова организация съгласно чл. 17 от Наредба №5 за предучилищното образование, родителите и настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
1. отпада с реш. 37/18.01.2008 г.
2. при осигурена закуска месечна такса в размер на 0,50 лв. за всеки присъствен ден/всеки ден на почасово присъствие.
3. при осигурен обяд месечна такса в размер на 2,00 лв. за всеки присъствен ден/всеки ден на почасово присъствие
5) За ползване на седмични групи в детски градини, родителите или настойниците дължат сумарни месечни такси, както следва:
1. Месечна такса в следните размери:
1.1. При посещаемост за съответния месец над 50 на сто – 10,00 лв.;
1.2 При посещаемост за съответния месец под 50 на сто – 20,00 лв. При отсъствия по уважителни причини /заболяване/ медицинска бележка, с изписан номер на амбулаторен лист, се представят до 3 работни дни от началото на заболяването и се заплаща месечна по т. 1.1.
2. такса в размер на 3,10 лв. за всеки присъствен ден”.
(5) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
(6) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
(7) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
(8) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
(9) /отменена- Реш.№554/01.04.05г./
Чл.27А Не се заплаща месечна такса по чл.27, ал.1, т.1, т.1.1 и т. 1.2. и ал.5, т.1, т.1.1 и т.1.2. в детските градини и училища, за децата в подготвителна група, съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищно образование.
Чл. 28 (1) 50 на сто от размера на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща за:
1. деца с един родител (починал родител или неустановен произход от единия родител).
2. деца, чиито и двамата родители са студенти – редовна форма на обучение
3. деца с родител/родители с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто включително.”
4. (отменена с реш. №452/29.01.2009 г.)
5. деца, чиито родители или настойници са на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП.
6. за второто дете, когато двете деца от едно семейство са в детска градина или ясла.
НОВА ал. 2.
75 на сто от размера на сумарната месечна такса по чл. 27 се заплаща за второто дете, когато първото дете е ученик – до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст. Обстоятелството се доказва пред детското заведение два пъти в учебната година, съответно до края на месеците септември и февруари.
(3) (предишна ал. 2) Не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за:
1. (изм. с реш. №452/29.01.2009 г.) деца, чиито родител/родители са с намалена работоспособност над 71 на сто (I или II група инвалиди), сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
2./доп. реш. №414/26.11.04г., с реш. №391/18.12.2008 г./ децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването с Наредба №19 за експертизата на инвалидността при деца до 16-годишна възраст в Приложение №5 и деца с процент на инвалидност от 50 до 100 на сто или за деца които не фигурират в списъка да се взема становище на ПК по Здравеопазване.
3. /нова – Реш. №554/01.04.05г./ третото и следващо дете от семейство на многодетни родители; последните плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто в четвърт размер.
Предишна ал. 3 – отменя се.
Предишна ал. 4 – отменя се..
(4) (предишна ал. 5) Не заплащат месечна такса по чл. 27, ал. 1, т. 1 родители или настойници, когато по независещи от тях причини детската ясла или детска градина е затворена /основен или авариен ремонт, аварии или други бедствия/.
Чл.29А (1) За получаване на храна от Детска млечна кухня от родителите на деца до 3-годишна възраст се заплаща стойността на избрани менюта по групи, както следва:
Група №1– 1,20 лв./дневно;
Група №2 – 1,40 лв./дневно.”
(2) Таксите се събират за текущия месец от 1-во до 10-то число или при първоначално закупуване на менюта.
Чл. 30. (изм. с реш.№391/18.12.2008 г.) Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 18,00 лв.
Чл.30А. При незаплащане на дължимите такси по чл. 27 и чл. 30 за два поредни месеца в рамките на една учебна година, децата/учениците се отстраняват от съответното детско заведение или общежитие.
НОВ Чл. 59, ал. 1, т. 74: За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите / настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.01.2017 год.