Допълнителни дейности

Народни танци

Спортни танци

Английски език


Плуване

Спортни дейности

В детската градина се предлага широка образователна програма, включваща: български език и литература, математика, околен свят, музика, конструиране и технологии, изобразителни изкуства, физическа култура, плуване. Наред с това, децата се занимават с допълнителни педагогически дейности, съобразно наклонностите и възрастта на детето, по желание и избор на родителите: плуване, народни танци, спортни танци, изучаване на английски език и др. За повече информация, попитайте учителите в групите.

В края на учебния период се провеждат открити уроци пред родителите.

Усилията на екипа са насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия за възпитание и обучение на децата. Цялостният процес е подчинен на основната ни цел: формиране на детска личност, притежаваща знания, умения, навици, самочувствие, социално поведение и самобитност. Децата излизат от детската градина мотивирани и добре подготвени за училище.