Проекти и национални програми

  1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, МОДУЛ 1 "ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА" И МОДУЛ 2 „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА“

Прочетете повече

2. ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020 Г.

Прочетете повече

4. „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Прочетете повече5. НП "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

Прочетете повече


6. НП "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

Прочетете повече


7. НП "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

8. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА" - проект на тема "Обичам природата и аз участвам"

9. Услуги за ранно развитие Русе BG 0041 - проект "Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие на Община Русе".